Profesjonalne szkolenia i doradztwo

PMG Consulting

Profesjonalne szkolenia i doradztwoCONTROLLING

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZEPROWADZENIA PROJEKTU

Głównym celem wprowadzenia systemu controllingu jest wytworzenie i utrwalenie nowoczesnych zachowań rynkowych, w tym w szczególności wzrost elastyczności działań operacyjnych. Wdrożenie systemu controllingowego daje możliwość przejścia od struktury, w której brak dobrze zdefiniowanych kanałów przepływu informacji i uprawnień, do struktury hierarchicznie zdecentralizowanej o określonej harmonii wewnętrznej.

Controlling dzięki wykorzystaniu odpowiednio zagregowanych metod obserwacji grup kosztowych i przychodowych pokazuje, które grupy asortymentowe są dla przedsiębiorstwa obciążeniem, a które stanowią produkty strategiczne. Daje to możliwość weryfikacji asortymentowej, a w konsekwencji lepsze wykorzystanie potencjału. Zmiana daje przedsiębiorstwu możliwość zwiększenia konkurencyjności, a to pociąga za sobą lepsze dostosowanie się do reguł rynkowych i poprawę konkurencyjności.

Jedną z najistotniejszych i bardzo wymiernych korzyści wynikających z funkcjonowania controllingu jest fakt, że efekt w postaci oszczędności kosztów jest uzyskiwany już na etapie planowania. Istotny jest również fakt, że system controllingu identyfikuje niepowstałe jeszcze błędy, co pozwala uniknąć realizowania przedsięwzięć nieefektywnych.

Poza tym, w związku z dużą ilością cennych informacji generowanych przez komórki controllingu, istnieje możliwość rozwijania motywacyjnego systemu wynagradzania opartego na pomiarze efektywności poszczególnych komórek organizacyjnych.

PRZEBIEG PROJEKTU

Wdrożenie systemu controllingu jest procesem wymagającym kompleksowego podejścia do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poprawne wdrożenie systemu controllingu musi objąć dwa podstawowe elementy systemu: budowę poprawnej struktury organizacyjnej (zdefiniowanie ośrodków odpowiedzialności i zakresu ich zdań) oraz zarządzania kosztami (rzeczywista alokacja kosztów do podejmowania decyzji i działań operacyjnych). Cały proces wdrożenia controllingu można zamknąć w sześciu podstawowych działaniach, jakie muszą być podjęte do jego sprawnej implementacji. Są to:

 • analiza procesów podlegających zarządzaniu - zdefiniowanie i wyodrębnienie rodzajów działalności,
 • opracowanie zakresów odpowiedzialności,
 • opracowanie struktury organizacyjnej firmy - zdefiniowanie centrów odpowiedzialności w ramach struktury organizacyjnej i w odniesieniu do rodzaju działalności,
 • opracowanie struktury budżetu firmy - zbudowanie systemu planowania i budżetowania działalności przedsiębiorstwa oraz systemu pomiaru i oceny działalności jego poszczególnych poziomów,
 • dopracowanie systemu rachunkowości firmy - zsynchronizowanie systemu controllingu z systemami: rachunkowości finansowej, obiegu dokumentów i systemem informatycznym,
 • opracowanie systemu informacyjnego - określenie potrzeb informacyjnych różnych szczebli zarządzania oraz zasad wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami.

CZAS PRZEPROWADZENIA PROJEKTU

Projekt zrealizowany zostanie w okresie 10 miesięcy od daty rozpoczęcia prac.

UCZESTNICY PROJEKTU

Ze względu na specyfikę sposobu wdrożenia systemu controllingu proponujemy wykorzystać metodę doradztwa współuczestniczącego. Metoda ta polega na jednoczesnej pracy zewnętrznych konsultantów i grupy zadaniowej wyłonionej z pracowników firmy. W projekcie ze strony firmy musi zaangażować się zarząd firmy, który powinien być absolutnie przekonany o konieczności podjętych działań wdrożeniowych.

Przyjęcie metody doradztwa współuczestniczącego oraz właściwy dobór osób do zespołu wdrożeniowego pozwoli na uzyskanie efektu synergii. Zaproponowany sposób pracy ma jeszcze jedną istotną zaletę. Cały projekt będzie realizowany wspólnie z pracownikami firmy, co zapewni całkowite i szczegółowe poznanie przez nich zastosowanych rozwiązań.

REZULTAT PROJEKTU

Efektem projektu będzie:

 • stworzenie organizacji firmy w oparciu o miejsca powstawania kosztów, co ułatwi zarządzanie kosztami,
 • opracowanie zasad ewidencji i rozliczania kosztów dla wszystkich miejsc powstawania kosztów,
 • stworzenie zasad przygotowania budżetów,
 • rejestracji zdarzeń gospodarczych zgodnie z ideą budżetowania.

Ponadto sprawnie zrealizowany proces wdrożenia systemu controllingu zwykle przyczynia się do przyspieszenia i usprawnienia procesu wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych.

MERYTORYCZNY ZAKRES PROJEKTU

 1. Wstępny przegląd funkcjonowania przedsiębiorstwa
 2. Sformowanie składu osobowego zespołu wdrożeniowego i ustalenie zasad jego funkcjonowania.
 3. Ustalenie przez zespół wdrożeniowy szczegółowego planu działania
 4. Podział przedsiębiorstwa na miejsca powstawania kosztów (MPK)
 5. Doprecyzowania zasad ewidencji i rozliczania kosztów
 6. Wprowadzenie systemu budżetowania
 7. Stworzenie systemu rejestracji wykonania budżetu
 8. Opracowanie systemu raportowania


 
PMG Consulting Sp. z o.o. - rok założenia 1995 - Piotr Mazur

pmcg ©