Profesjonalne szkolenia i doradztwo

PMG Consulting

Profesjonalne szkolenia i doradztwoZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW - BALANCED SCORECARD

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZEPROWADZENIA PROJEKTU

Podstawową ideą i korzyścią wynikającą ze stosowania Zrównoważonej Karty Wyników (ZKW), jest odejście od przekonania, że głównym celem każdej firmy jest generowanie maksymalnego zysku. W obecnych czasach maksymalny zysk nie jest najważniejszym kryterium oceny przedsiębiorstwa. Bardzo często właściciel woli skonsumować efekty działalności firmy w dłuższym okresie czasu. W tym przypadku zdecydowanie lepszym parametrem oceny jest wzrost wartości przedsiębiorstwa. Zagadnienia pomiaru wzrostu wartości firmy nie należą do łatwych. Z tego względu w wielu firmach wzrost wartości mierzy się poprawą istotnych parametrów określających ich funkcjonowanie. Zastosowanie narzędzia jakim jest Zrównoważona Karta Wyników przyczynia się zatem do powstania wielopłaszczyznowego obrazu wyników przedsiębiorstwa nie tylko w obszarze finansów.

Stosując Zrównoważoną Kartę Wyników dla każdego z realizowanych celów strategicznych można określić:

 • mierniki i wielkości planowane,
 • działania służące osiągnięciu planowanych wielkości,
 • dopuszczalne wielkości odchyleń między wielkościami planowanymi a rzeczywistymi, uzyskanymi w trakcie realizacji strategii,
 • źródła ewentualnych odchyleń.

Z tego względu taki instrument może okazać się bardzo przydatny dla zabezpieczenia uzyskiwania przez przedsiębiorstwo efektywności ekonomicznej w długim okresie czasu.

PRZEBIEG PROJEKTU

 1. Audyt funkcjonowania przedsiębiorstwa - analiza strategii i celów strategicznych
 2. Powołanie zespołu wdrożeniowego
 3. Opracowanie ZKW na poziomie firmy - dwa spotkania - warsztaty strategiczne
 4. Kaskadowanie (przechodzenie na niższy szczebel) ZKW na poziomy pionów funkcjonalnych (np. wydziały, projekty)
 5. Budowa systemu zarządzania przez cele w oparciu o ZKW (możliwe jest też budowania systemu w oparciu o controlling)
 6. Wdrożenie projektu zarządzania w oparciu o ZKW przez przedsiębiorstwo.

CZAS PRZEPROWADZENIA PROJEKTU

Projekt przeprowadzony zostanie w okresie 20 tygodni od daty rozpoczęcia prac.

UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt przeznaczony jest przede wszystkim dla zarządu firmy oraz szefów pionów funkcjonalnych. Warunkiem powodzenia projektu jest bezpośredni udział i zaangażowanie zarządu przedsiębiorstwa.

REZULTAT PROJEKTU

Po zakończeniu projektu klient otrzymuje narzędzie zawierające:

 1. Zaktualizowaną zgodnie z zasadami ZKW wizję i misję firmy
 2. Opis strategicznych kierunków działania spółki
 3. Zestaw mierników opisujących w czterech perspektywach (finansów, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju) cele firmy i jej podstawowych działów
 4. Mapę celów strategicznych
 5. Opis programów działań strategicznych gwarantujących osiągnięcie założonych celów strategicznych


 
PMG Consulting Sp. z o.o. - rok założenia 1995 - Piotr Mazur

pmcg ©